RODO

RODO

Obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , Dz.U UE , L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej : RODO).

 • administratorem moich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ELEKTORALNA DENTAL CLINIC” Dżulietta Kiworkowa, ul. Elektoralna 28, 00892 Warszawa,
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w sprawie ochrony moich danych osobowych mogę kontaktować się pod adresem e-mail: iod@elektoralna.pl
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie mojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu wykonania umowy ustnej lub pisemnej o świadczenie usług medycznych oferowanych przez administratora, której jestem stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • odbiorcą moich danych osobowych będą upoważnione podmioty do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmioty wymienione w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.)) oraz podmioty działające na rzecz administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi: prawne, informatyczne, bhp, archiwizacyjne – na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów powierzenia,
 • moje dane będą przechowywane do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a następnie do celów ewentualnego dochodzenia roszczeń, aż do ich przedawnienia, w tym przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w ich każdorazowym brzmieniu, w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666);
 • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (z wyłączeniem przetwarzania danych wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także prawo do przenoszenia danych prawa te mogą zostać wyłączone lub ograniczone, w przypadku gdy administrator wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego moich danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec moich praw lub też, że dane te są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • mam prawo cofnięcia zgody, wówczas wszystkie czynności wykonane przed wycofaniem zgody są ważne; po wycofaniu zgody świadczenie usług medycznych nie będzie możliwe,
 • mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • podanie danych osobowych wynika z zawartej umowy z administratorem, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji tejże umowy,
 • moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w dedykowanym oprogramowaniu finansowo- księgowym.

Na podstawie zawartej umowy o współpracy niniejsza klauzula informacyjna dotyczy również przetwarzania danych osobowych w:

 1. KIWORKOWA DENTAL CLINIC, spółka jawna, ul. Elektoralna 28, 00-892 Warszawa.
 2. KIWORKOWA BEAUTY CLINIC, spółka jawna ul. Elektoralna 28, 00-892 Warszawa.
 3. ELEKTORALNA ORTHODONTICS BY KIWORKOWA & BRANDT, Sp. z o. o., ul. Elektoralna 28, 00-892 Warszawa.